عکسهای همایش روسای محترم شوراهای صنفی ‏اساتید دانشگاههای کشور در آبان ماه 94 در مشهد