شورای صنفی اساتید

تبریک به جناب آقای پروفسور محسن نیا

با توجه به قبول زحمت جناب آقای پروفسور محسن نیا در سمت معاونت طرح و توسعه، بدینوسیله شورای صنفی اساتید از زحمات ایشان در این شورا قدردانی نموده و امیدوار است که با تلاش و پشتکاری ای که در ایشان وجود دارد در سمت جدید نیز موفق باشند و همچنان از راهنمایهای ایشان بهرمند گردیم. برطبق اساسنامه شورای صنفی اساتید دانشگاه کاشان به جای آقای پروفسور محسن نیا آقای دکتر مصطفی زاهدی فر مطابق رأی اعضاء محترم جایگزین گردیده اند.