برگزاری همایش روسای شوراهای صنفی اساتید دانشگاه های کشور در مشهد